உங்கள் கோழிகளின் ஊட்டச்சத்து தேவைப்பாடுகளை பூர்த்திசெய்கிற, உடல்நலத்துக்கு ஆதரவு தருகிற மற்றும் அவைகளின் செயல்திறனை மேம்படுத்துகிறவாறு, நிலைக்கத்தக்க கோழித்தீவன தீர்வுகளை பயோமின் வழங்குகிறது.

மேலும் அறிய!

உங்கள் கறவைமாடுகள் மற்றும் இறைச்சிக்கான மாடுகளின் சத்தான தீவன தேவைப்பாடுகளை பூர்த்திசெய்கிற, உடல்நலத்துக்கு ஆதரவு தருகிற மற்றும் அவைகளின் செயல்திறனை மேம்படுத்துகிறவாறு மாடுகளுக்காக நிலைக்கத்தக்க தீவன தீர்வுகளை பயோமின் வழங்குகிறது.

மேலும் அறிய!

உங்களது மீன் மற்றும் இறால்களுக்கான சத்தான தீவன தேவைப்பாடுகளை பூர்த்திசெய்கிற, உடல்நலத்துக்கு ஆதரவு தருகிற மற்றும் அவைகளின் செயல்திறனை மேம்படுத்துகிறவாறு மீன் மற்றும் இறால் வளர்ப்புக்கான நிலைக்கத்தக்க தீவன தீர்வுகளை பயோமின் வழங்குகிறது.

மேலும் அறிய!