Terminai & Sąlygos

Šios sąlygos taikomos šios svetainės naudojimui bei paslaugų per šią svetainę įsigijimui. Naudodami šią svetainę šiems ar kitiems tikslams, jūs sutinkate laikytis šių sąlygų. Jei jūs nesutinkate su šiomis sąlygomis, negalite naudoti svetainės. Šias sąlygas turite perskaityti kartu su visomis kitomis galiojančiomis sąlygomis, reglamentuojančiomis šios svetainės naudojimą.

Šiose sąlygose sąvoka „mes“, „mus“ ir „mūsų“ reiškia:

BIOMIN Holding GmbH
Erber Campus 1
3131 Getzersdorf
Austria

1. Sąlygų pakeitimai

Mes pasiliekame teisę reguliariai keisti šias sąlygas. Pataisos įsigalioja, kai tik svetainėje pasirodo pranešimas apie pakeitimus. Jei perskaitę tokį pranešimą toliau naudojate svetainę, tai reiškia, kad jūs sutinkate laikytis sąlygų su visais pakeitimais.

2. Narystė

Kad galėtumėte gauti prieigą prie kai kurios svetainės informacijos, turite tapti nariu. Kad taptumėte ir būtumėte narys, turite užsiregistruoti ir laikytis šių sąlygų, taip pat kitų specialių narystės taisyklių, kurios reguliariai skelbiamos svetainėje.

Mes pasiliekame teisę bet kada nutraukti papildomų narystės paslaugų teikimą ir (arba) nutraukti jūsų narystę. Jūs turite įsitikinti, kad atnaujinote savo registracijos informaciją, jei ji keitėsi, priešingu atveju, jūs negalėsite naudotis narystės paslaugomis.

Privalote užtikrinti, kad bet kokie slaptažodžiai, kuriuos naudojate prieigai prie narystės paslaugų, yra saugūs ir kad jūs neleidžiate niekam kitam gauti narystės paslaugų, pasinaudojant jūsų naryste.

3. Informacija

Visa svetainėje pateikta informacija yra pateikiama sąžiningai. Jūs sutinkate, kad informacija yra bendrojo pobūdžio, o ne rekomendacinė. Mes gauname jūsų informaciją iš savo vidinių bei kitų šaltinių ir galime reguliariai atnaujinti ją arba jos neatnaujinti, kai manome, kad to reikia. Todėl mes negalime suteikti ir nesuteikiame jokių garantijų ar užtikrinimų, kad bet kuri informacija yra aktuali, patikima, tiksli arba išsami. Kadangi mes negalime kontroliuoti interneto, mes negalime garantuoti, kad jūsų prieiga bus savalaikė, nenutrūkstama ar saugi.

Prieš pradėdami pasitikėti šioje svetainėje randama informacija, jūs turite patys teikti užklausas ir stengtis gauti rekomendacijas iš atitinkamų kvalifikuotų asmenų.

4. PANEIGIMAS

MES NEPRISIIMAME ATSAKOMYBĖS UŽ BET KOKĮ PRARADIMĄ, KAIP NORS SUKELTĄ ŽALĄ (TAIP PAT IR DĖL APLAIDUMO), KURIĄ JŪS TIESIOGIAI ARBA NETIESIOGIAI GALITE PATIRTI NAUDODAMI ŠIĄ AR KITĄ SUSIJUSIĄ SVETAINĘ, TAIP PAT NEPRISIIMAME ATSAKOMYBĖS UŽ TOKIUS NUOSTOLIUS, KURIE ATSIRANDA JUMS NAUDOJANTIS AR PASIKLIAUJANT INFORMACIJA, KURI YRA PATEIKTA SVETAINĖJE ARBA RANDAMA PER SVETAINĘ.

TIEK, KIEK LEIDŽIA ĮSTATYMAI, BET KOKIA SĄLYGA AR GARANTIJA, KURI KITU ATVEJU GALĖTŲ BŪTI ĮTRAUKIAMA Į ŠIAS SĄLYGAS, YRA Į JAS NEĮTRAUKIAMA. KAI ĮSTATYMUOSE YRA UŽUOMINA APIE KOKIĄ NORS SĄLYGĄ IR TIE ĮSTATYMAI DRAUDŽIA MUMS PAŠALINTI AR KEISTI SĄLYGĄ ARBA MŪSŲ ATSAKOMYBĘ PAGAL JĄ, BET KOKIA TOKIA SĄLYGA ARBA GARANTIJA BUS LAIKOMA ĮTRAUKTA Į SĄLYGAS, TAČIAU MŪSŲ ATSAKOMYBĖ UŽ TOKIOS SĄLYGOS ARBA GARANTIJOS PAŽEIDIMĄ BUS APRIBOJAMA IKI PAREIGOS SUTEIKTI PASLAUGĄ PER SVETAINĘ DAR KARTĄ.

JOKIOMIS APLINKYBĖMIS MES NEBŪSIME ATSAKINGI UŽ PELNO PRARADIMĄ ARBA BET KOKIĄ KITOKIĄ PASEKMINĘ ŽALĄ AR NUOSTOLIUS.

5. Specialūs įspėjimai

Privalote užtikrinti, kad jūsų prieiga prie šios svetainės bei joje esančios informacijos naudojimas yra legalūs ir nedraudžiami jums galiojančių įstatymų.

Jūs patys privalote imtis atsargumo priemonių ir užtikrinti, kad šios svetainės naudojimo procesas nekelia jums virusų, kompiuterių kodų piktavališko panaudojimo ar kitokio įsikišimo, kuris pakenktų jūsų kompiuterinei sistemai, rizikos.

Norėdami išvengti abejonių, mes neprisiimame atsakomybės už bet kokį įsikišimą ar žalą jūsų kompiuterinei sistemai, kuri atsiranda jums naudojant šią ar bet kurią su ja susijusią svetainę.

MES NESUTEIKIAME JOKIŲ GARANTIJŲ, KAD IŠ MŪSŲ PER ŠIĄ SVETAINĘ ĮSIGYTOS PASLAUGOS ATITIKS JŪSŲ REIKALAVIMUS.

Jus pripažįstate, kad nepaisant visų mūsų pritaikytų pagrįstų atsargumo priemonių, išlieka neteisėtos prieigos prie jūsų perduodamų duomenų arba jūsų kompiuterinėje sistemoje, arba šioje svetainėje esančios informacijos bei jos pakeitimo rizika. Mes neprisiimame atsakomybės už bet kokius tokio pobūdžio praradimus, kuriuos jūs galite patirti dėl tokių veiksmų.

6. Jūsų bendradarbiavimas

Periodiškai mes galime suteikti jums ir kitiems dialogo su mumis ir (arba) tarpusavyje galimybes; mes taip pat jums leidžiame šioje svetainėje teikti įvairią medžiagą ir pastabas („jūsų bendradarbiavimas“). Šios taisyklės galioja jūsų įkeliamai informacijai ir jų reikia griežtai laikytis (kartu su visomis kitomis įstatymų nuostatomis):

 • mes galime sulaikyti jūsų keliamą į svetainę medžiagą, o jūs suteikiate mums neatšaukiamą ir nuolatinę nemokamą licenciją ją naudoti savo nuožiūra, vadovaujantis mūsų nustatyta privatumo politika.
 • MES NEATSAKOME UŽ JŪSŲ ARBA KIENO NORS KITO ĮKELIAMOS MEDŽIAGOS TEISĖTUMĄ AR TURINĮ. JŪS TURITE ŽINOTI, KAD MES VYKDYSIME TEISĖTUS REIKALAVIMUS GAUTI PRIEIGĄ PRIE JŪSŲ ĮKELIAMOS MEDŽIAGOS BEI JŪSŲ ASMENS TAPATYBĖS DUOMENŲ, KAI TOKĮ REIKALAVIMĄ GAUSIME IŠ TEISĖSAUGOS INSTITUCIJŲ AR KITŲ KOMPETENTINGŲ ĮSTAIGŲ.
 • jūs negalite reklamuoti, perduoti, saugoti, skelbti, teikti arba kitaip publikuoti pornografinio arba nešvankaus, diskriminuojančio turinio medžiagos (pvz., medžiagos, kuri diskriminuoja asmenis dėl tautybės, rasės, religijos, etninės kilmės ar lyties).
 • jums draudžiama perduoti ar skelbti šmeižikiško, priekabiaujančio, užgaulaus, grasinančio turinio pasisakymus arba medžiagą.
 • jums draudžiama klastoti ar iškraipyti (t. y. išjuokti) pranešimų pavadinimus, slėpti jūsų įkeliamos medžiagos kūrėją.
 • be tinkamo leidimo jūs neturite teisės patekti ar mėginti patekti į kompiuterius, paskyras ar tinklus, kurie priklauso mums arba kitiems asmenims, arba stengtis patekti į mūsų arba kieno nors kito sistemos apsaugos priemones (tokie veiksmai vadinami įsilaužimu ar piratavimu).
 • jums draudžiama kurti ir platinti virusus, kirminus, programą „Trojos arklys“, sudaryti galimybes užmegzti ryšio tikrinimą „ping“ protokolu, vykdyti tinklo kanalų užtvindymą, atakavimą laiškais ar nesankcionuotus bandymus prisijungti prie paslaugų, platinti apie tai informaciją ir atlikti kitus veiksmus, dėl kurių kiti vartotojai negali veiksmingai naudoti šios svetainės.
 • jums draudžiama tiesiogiai arba netiesiogiai siųsti nepageidaujamus elektroninius laiškus kitiems svetainės vartotojams arba kitiems asmenims per šią svetainę, kuriuose jūs reklamuojate savo paslaugas arba produktus (dažnai vadinamus brukalais (angl. spam).
 • jums draudžiama dalyvauti teisėtoje arba neteisėtoje veikloje, kuri, mūsų nuomone, yra kenksminga kitiems svetainės vartotojams, mūsų veiklai, reputacijai, prestižui ar santykiams su klientais.

7. Autorinės teisės

Autorinės teisės į šią svetainę ir visas jos dalis (matomas, girdimas ar kitokias, įskaitant visus kodus) yra licencijuojamos ir laikomos mūsų nuosavybe. Išskyrus, kai aiškiai leidžia kurios nors jurisdikcijos įstatymai arba kai mes duodame savo sutikimą, jums draudžiama bet kokia forma ir bet kokiomis priemonėmis:

 • adaptuoti, atkurti, saugoti, platinti, demonstruoti, atlikti, publikuoti ar kurti išvestinius kūrinius bet kokios svetainės dalies pagrindu, išskyrus atvejus, kai tai yra aiškiai nurodyta; arba
 • gauti komercinės naudos iš bet kokios informacijos, produktų arba paslaugų, gaunamų bet kokioje šios svetainės dalyje.

8. Prekių ženklai

Jei minėdami mūsų veiklą, paslaugas arba produktus jūs naudojate kurį nors mūsų prekės ženklą, privalote įterpti pastabą apie tai, kad prekės ženklas priklauso mums. Jums draudžiama naudoti bet kuriuos mūsų prekių ženklus:

 • savo prekių ženkluose, jiems visiškai arba dalinai pavadinti;
 • nurodant ne mūsų veiklą, produktus arba paslaugas;
 • klaidinančiu, apgaulingu ar sumaištį keliančiu būdu;
 • menkinant mus arba mūsų informaciją, produktus arba paslaugas (įskaitant šią svetainę).

Visi kiti svetainėje www.biomin.net skelbiami prekių ženklai, produktų pavadinimai ir bendrovių pavadinimai, logotipai yra jų savininkų nuosavybė.

9. Ribotas naudojimas

Išskyrus, kai mes susitariame kitaip, prieiga prie šios svetainės suteikiama tik tam, kad jūs galėtumėte pats ja naudotis. Jūs turite teisę atsispausdinti bet kokios svetainėje esančios informacijos kopiją savo reikmėms, nebent toks spausdinimas yra aiškiai uždraustas. Neribojant aukščiau išdėstytų nuostatų, be specialaus raštiško leidimo jūs neturite teisės perparduoti šioje svetainėje gautos informacijos.

10. Sąsajos

Šioje svetainėje gali būti sąsajų su kitomis svetainėmis („susijusios svetainės“). Šios sąsajos pateiktos tik jūsų patogumui, todėl jos nėra nuolatinės arba kaip nors palaikomos.

Mes neatsakome už susijusiose svetainėse pateikiamos informacijos turinį ar privatumą.

Mūsų sąsajos su susijusiomis svetainėmis neturi būti laikomos tų susijusių svetainių savininkų ar operatorių, bet kokios jose esančios informacijos, grafikos, medžiagos, produktų arba paslaugų patvirtinimu ar rekomendacija, išskyrus, kai aiškiai yra nurodoma priešingai.

Be mūsų leidimo jūs negalite prisijungti prie šios svetainės. Bet kuriuo atveju, visa su mūsų svetaine susijusi medžiaga neturi būti įtraukiama į šios svetainės turinį, bet atidaroma atskirame lange, aiškiai nurodant, kad ji yra paimta iš tos svetainės. Mes neprivalome įsitikinti, ar tokios sąsajos išlieka aktyvios, o jūs turite atkreipti dėmesį, kad tokioms sąsajoms gali daryti įtaką bet koks svetainės pertvarkymas. Be to, mes pasiliekame teisę be specialaus perspėjimo atlikti tokį pertvarkymą.

11. Kaip mes tvarkome elektroninius laiškus

Mes išsaugosime bet kurio jūsų mums siunčiamo elektroninio laiško turinį, jei manysime, kad tai padaryti privalome pagal galiojančius įstatymus.

12. Informacijos Saugumas

Deja, niekada negalima užtikrinti, kad duomenų perdavimas internetu yra visiškai saugus. Nors stengiamės apsaugoti tokią informaciją, mes negarantuojame ir negalime užtikrinti jūsų mums perduodamos informacijos saugumo. Taigi, jūs prisiimate riziką už visą mums jūsų perduodamą informaciją. Nepaisant to, gavę jūsų perduodamą informaciją, mes imsimės atitinkamų veiksmų, kurie padės užtikrinti tokios informacijos saugumą.

13. Prieigos nutraukimas

Bet kada be atskiro perspėjimo mes galime nutraukti jums suteiktą prieigą prie svetainės. Tačiau atsakomybę naikinanti sąlyga lieka galioti ir nutraukus prieigos teisę.

14. Pastabos / nusiskundimai

Bet kokios pastabos ar nusiskundimai dėl šių sąlygų ar įtariamo jų pažeidimo turi būti siunčiami elektroniniu paštu Opens window for sending emaildataprotection(at)erber-group.net.

15. Registravimo tvarka

Registracijos metu jūs turite pateikti apie save teisingą informaciją. Apsimetimas kitu asmeniu yra labai rimtas jums galiojančių šio svetainės naudojimo sąlygų pažeidimas.

Svarbiausia priežastis, kodėl mes renkame informaciją registracijos metu, yra mūsų siekis individualiai pritaikyti per šią svetainę arba tiesiogiai jums teikiamas, jūsų pateikta informacija pagrįstas paslaugas. Registracijos metu pateikdami asmeninę informaciją, jūs sutinkate, kad mes jums suteiktume paslaugas ir reguliariai reklamuotume produktus arba paslaugas, kurios, mūsų nuomone, galėtų būti jums įdomios.

Mes labai rimtai žiūrime į jūsų asmeninių duomenų rinkimą, todėl itin griežtai laikomės jūsų asmens duomenų apsaugos reikalavimų.

Jei jums kyla klausimų ar reikia daugiau informacijos, prašome kreiptis į mus elektroniniu paštu Opens window for sending emaildataprotection(at)erber-group.net

16. Privatumo politika

(a) Pagrindinė informacija

Šią politiką būtina perskaityti kartu su šiomis naudojimo bei registracijos ir (arba) narystės sąlygomis, kurios galioja šiai svetainei. Jūsų asmens duomenys tvarkomi tik laikantis galiojančių duomenų apsaugos taisyklių.

(b) Visus duomenis kontroliuoja

ERBER AG
Erber Campus 1
3131 Getzersdorf, Austria

Jeigu Jums kyla klausimų dėl duomenų apsaugos, visada galite kreiptis: Opens window for sending emaildataprotection(at)erber-group.net.

(c) Asmens duomenų tvarkymas naudojant svetainę

Kiek įmanoma, mūsų svetainėje siūlomų paslaugų naudojimas vyksta be asmens duomenų tvarkymo. Tačiau kai kurioms mūsų svetainėje siūlomoms paslaugoms tvarkyti reikia asmens duomenų. Prieš naudodamiesi tam tikromis paslaugomis (pvz užpildant paiešką, išsamesnės informacijos apie slapukų naudojimą žr. 17 skyriuje) ir susijusį jūsų asmens duomenų tvarkymą, jūsų bus prašoma suteikti aiškų sutikimą tvarkyti jūsų duomenis tikslams,kad nurodyti privatumo patvirtinimą.

ATSIŽVELGIANT Į PRISIJUNGIMO PRANEŠIMĄ DĖL PRIVATUMO POLITIKOS IR DĖL DUOMENŲ, KURIE YRA DALIS FORMOS DĖL INTERNETINĖS MŪSŲ SVETAINĖS,JŪS SUTINKATE, KAD JŪSŲ DUOMENYS BŪTŲ APDOROJAMI TIESIOGIAI, KURIE PATEIKTI JŪSŲ PRIVATUMO PAREIŠKIME.

(d) Susisiekite su mumis

Asmeniniai duomenys, kuriuos pateikėte patys, susisiekdami su mumis per svetainės kontaktinę formą arba susisiekę su mumis elektroniniu paštu, bus pateikti tik jūsų užklausos tvarkymui , taip pat saugomi kiti papildomi klausimai maksimaliai vienerius metus. Duomenų apdorojimas kitiems tikslams nevyksta.

(e) Naujienlaiškis

Galite užsiprenumeruoti mūsų naujienlaiškį per mūsų tinklalapį, tam įveskite savo el. Pašto adresą, vardą , pavardę bei šalį.

Paspaudę "PRENUMERUOTI DABAR" atsakymą, jūs sutinkate, kad susipažinsite su naujienlaiškiu, ir kad jūs sutinkate su mūsų bendromis naudojimo sąlygomis.

Bet kada galite atsisakyti naujienlaiškio prenumeratos, paspaudę nuorodą "atsisakyti prenumeratos" naujienlaiškio apačioje ir vadovaudamiesi prenumeratos puslapio anuliavimo instrukcijomis.

Jūsų duomenys bus saugomi jūsų esamos naujienlaiškio prenumeratos laikotarpiu ir bus ištrinti po abonemento atšaukimo.

(f) Jūsų teisės

Jūs turite teisę patvirtinti ir perduoti tvarkomus jūsų asmens duomenis, taip pat ištaisyti, ištrinti ir apriboti asmens duomenų tvarkymą, duomenų perkėlimo teisę ir teisę prieštarauti.

Galite bet kuriuo metu atsiimti savo sutikimą tvarkyti savo asmens duomenis. Patvirtinimo panaikinimas jūsų nuožiūra neturi įtakos jūsų asmens duomenų tvarkymo teisėtumui prieš jo atsisakymą. Galite paskelbti apie savo atsisakymą, siųsdami elektroninį laišką adresu: Opens window for sending emaildataprotection(at)erber-group.net.

Jūs turite teisę pateikti skundą priežiūros institucijai, jei manote, kad jūsų asmens duomenų tvarkymas pažeidžia duomenų apsaugos įstatymus arba jūsų duomenų apsaugos teiginiai buvo pažeisti kitu būdu. Austrijoje tai yra duomenų apsaugos institucija ("Datenschutzbehörde").

(g) Duomenų apsaugos nuoroda, susijusi su trečiųjų šalių nuorodomis

Jei naudojate nuorodą iš šios svetainės į kitą svetainę, atkreipkite dėmesį, kad kitos svetainės privatumo politika gali skirtis nuo mūsų taikomos privatumo politikos. Mes nesame atsakingi už privatumo politiką ar jos laikymąsi bet kurioje kitoje svetainėje.

17. Slapukų naudojimas

Siekiant optimizuoti mūsų svetainę ir paslaugas, mes naudojame "Trečiųjų šalių slapukus ir pakartotinės rinkodaros žymes", kai naudojame "Google Adwords-pakartotinė rinkodara". Remiantis šiomis žymomis mūsų sistemoje, asmeninė informacija gali būti naudojama kaip filtro kriterijus. Tačiau jūsų asmeniniai duomenys niekada nebus perduoti trečiosioms šalims.

Slapukai - tai nedideli tekstiniai failai, kuriuos žiniatinklio serveris siunčia į jūsų naršyklę kada jūs apsilankote svetainėje. Tekstiniai failai ima duomenys iš anksčiau jūsų lankomų svetainių, kurie išsaugo jūsų naršyklėje.

(a) Leidimas naudoti slapukus

Kai pirmą kartą pateksite į mūsų svetainę, pasirodys aiškiai matoma nuoroda apie slapukų naudojimą, ir prašymas sutikti naudoti slapukus jeigu lankysitės mūsų tinklalapyje. Tuo pačiu metu bus pateikta nuoroda į mūsų taisykles ir nuostatas, kuriose yra visa reikalinga informacija apie skirtingus mūsų svetainėje naudojamų slapukų tipus ir tikslus, siekiant informuoti jus apie duomenų tvarkymo pobūdį ir tikslą.

PASPAUDĘ NUORODOS „ SUTINKU SU SLAPUKAIS“ KLAVIŠĄ, JŪS PATVIRTINATE, KAD SUTINKATE SU DUOMENŲ APDOROJIMU, KURIS APRAŠYTAS ŽEMIAU

Savo sutikimą galite atsiimti bet kuriuo metu (išsamiau žr. 17c skyrių). Tačiau, kadangi tam tikros slapukų rūšys yra būtinos, kad mūsų svetainė veiktų, slapukų išjungimas gali turėti įtakos šios svetainės ir susijusių paslaugų funkcionalumui ir veikimui.

(b) Slapukų naudojimo tipai ir būdai

Šiuos slapukus naudoja www.biomin.net, kuriuose tiek nuolatiniai slapukai (šie slapukai lieka jūsų įrenginyje net tada, kai uždarote naršyklę, kol jie automatiškai ištrinami pagal jų nustatymus arba pašalinami rankiniu būdu), taip pat Sesijos slapukai (šie laikinieji slapukai laikinai saugomi ir ištrinami uždarant naršyklę):

www.biomin.net Cookies:

Service/Provider Cookie Name Description/Purpose Max. Storage Period
addthis.com __atuvc
__atuvs
__atssc
Slapukai, kuriuos nustato socialinio bendravimo platforma AddThis, kad stebėtų puslapio paspaudimus ir veiksmą.
Pridėti šią privatumo politiką
30 dienų
sharethis.com __unam Slapukas, kurį nustato socialinės dalijimosi platforma ShareThis, kad stebėtų puslapio paspaudimus ir veiksmus.
Dalintis šia privatumo politika
9 mėnesiai
Google Analytics __ga
__gid
__gat
__utma
__utmt
__utmb
__utmc
__utmz
__utmv
_gaexp
Slapukai, kuriuos naudoja "Google Analytics" kaip stebėjimo įrankis, siekiant patikrinti ir optimizuoti naudotojų elgesį.
Google Analytics Cookie Overview
2 metai
Google Adwords Remarketing   Paslauga, naudojama norint surinkti kokie lankomi puslapiai per mūsų svetainę, siekiant optimizuoti mūsų internetines reklamos kampanijas. Vartotojo duomenys renkami pagal slapyvardžius ir jokie duomenys nėra saugomi.
Google Privacy Policy
 
Facebook Tracking Pixel   "Facebook" lankytojų veiksmo pikselis padeda įvertinti rinkodaros veiklos efektyvumą per socialinį tinklą ("Facebook"). Duomenys saugomi "Facebook" ir anonimiškai įrašome mes. Duomenų rinkimas įtakoja tik tuos vartotojus, kurie turi "Facebook" paskyrą ir yra prisijungę prie "Facebook" narių. Šie duomenų tvarkymo veiksmai neturi įtakos naudotojams, kurie nėra "Facebook" nariai.
Facebook Privacy Policy
 
LinkedIn
Insight Tag
  The LinkedIn Insight Tag enables the collection of metadata such as IP address information, timestamp, and events (e.g. page views). All data is encrypted. The LinkedIn browser cookie is stored in a user's browser until a user deletes the cookie or the cookie expires (there’s a rolling six-month expiration from the last time the user’s browser loaded the Insight Tag). Users have full control to block or delete cookies.
LinkedIn Privacy Policy
6 months
Hubspot List of cookies Slapukai, kuriuos naudoja mūsų rinkodaros automatizavimo programinė įranga (Hubspot), kad stebėtų naudotojų elgesį mūsų svetainėje. Asmeniniai ir demografiniai duomenys renkami ir tvarkomi.
Hubspot Privacy Policy
 
biomin.net cookiePolicy Slapukai patvirtinantys jų egzistavimą. 24 val
biomin.net fe_typo_user Mūsų žiniatinklio turinio valdymo sistemos(TYPO3)slapukas, naudojamas lankytojui identifikuoti. Šiuo tikslu asmeniniai duomenys nebus naudojami. Veiksmo slapukai(išnyksta kada uždaromas langas)

(c) Slapukų blokavimas ir ištrynimas, sutikimo slapukų naudojimui panaikinimas

Galite bet kada apsisaugoti nuo slapukų naudojimo, pakeisdami naršyklės nustatymus. Jau nustatę slapukus galite ištrinti pakeisdami naršyklės istorijos nustatymus. Daugiau informacijos apie tai, kaip atlikti šiuos pakeitimus, rasite:

Microsoft Internet Explorer:
https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Mozilla Firefox:
https://support.mozilla.org/en-US/kb/delete-cookies-remove-info-websites-stored

Google Chrome:
https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=en-GB

Apple Safari
https://support.apple.com/en-gb/guide/safari/sfri11471/mac

iPhone & iPad:
https://support.apple.com/en-gb/HT201265