Regulamin

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z tej strony internetowej, w tym zasady korzystania z usług za pośrednictwem tejże strony. Korzystanie z niniejszej strony internetowej, niezależnie od celu, w jakim to następuje, oznacza akceptację poniższego regulaminu. Jeśli użytkownik nie akceptuje niniejszego regulaminu, nie powinien korzystać z rzeczonej strony internetowej. Oprócz niniejszego regulaminu, należy zapoznać się z innymi obowiązującymi regulaminami określającymi zasady korzystania z rzeczonej strony internetowej.

Użyte w niniejszym regulaminie wyrażenia „my”, nas” i „nasz” odnoszą się do:

BIOMIN Holding GmbH
Erber Campus 1
3131 Getzersdorf
Austria

1. Zmiany regulaminu

Zastrzegamy sobie prawo do okresowych zmian regulaminu. Zmiany wchodzą w życie natychmiast po ich ogłoszeniu na naszej stronie internetowej. Dalsze korzystanie przez użytkownika ze strony internetowej po ogłoszeniu zmian będzie oznaczało akceptację regulaminu wraz z naniesionymi na niego zmianami.

2. Członkostwo

Dostęp do niektórych informacji dostępnych na stronie może wymagać członkostwa. By zostać i pozostać członkiem, użytkownik musi się zarejestrować i zaakceptować niniejszy regulamin oraz inne zasady członkostwa umieszczane co jakiś czas na stronie internetowej.

Zastrzegamy sobie prawo do zaprzestania świadczenia dodatkowych usług, do których uprawnia członkostwo, i/lub do przerwania członkostwa użytkownika w dowolnym momencie. Użytkownik powinien się upewnić, że dokonał aktualizacji danych rejestracyjnych, jeśli uległy one zmianie, w przeciwnym wypadku może nie być zdolny do korzystania z usług, do których uprawnia go członkostwo.

Użytkownik powinien zapewnić bezpieczne przechowywanie haseł dostępu umożliwiających korzystanie z usług, do których uprawnia go członkostwo, i zapobiegać korzystaniu z tych usług przez osoby trzecie.

3. Informacje

Wszelkie informacje dostępne na tej stronie są dostarczane w dobrej wierze. Użytkownik akceptuje fakt, że informacje mają charakter ogólny i nie mają charakteru doradczego. Pozyskujemy informacje z naszych wewnętrznych oraz innych źródeł. Możemy je aktualizować lub nie według naszego uznania. W związku z powyższym nie udzielamy żadnych gwarancji ani nie gwarantujemy, że jakakolwiek umieszczona tu informacja jest aktualna, wiarygodna, dokładna ani pełna. Ponieważ nie mamy kontroli nad Internetem jako takim, nie możemy także zagwarantować użytkownikowi nieprzerwanego, odbywającego się na czas i bezpiecznego dostępu do strony.

Użytkownik powinien przeprowadzić własne poszukiwania i uzyskać poradę od odpowiednio wykwalifikowanych osób przed podjęciem działań lub zaufaniem informacjom znalezionym na tej stronie.

4. Zastrzeżenie

NIE PONOSIMY ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK STRATY POWSTAŁE W DOWOLNY SPOSÓB (W TYM POPRZEZ ZANIEDBANIE), KTÓRE UŻYTKOWNIK MOŻE PONIEŚĆ BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM Z TEJ STRONY INTERNETOWEJ LUB INNYCH POWIĄZANYCH STRON; NIE PONOSIMY TEŻ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK STRATY WYNIKAJĄCE Z KORZYSTANIA Z INFORMACJI LUB POLEGANIA NA INFORMACJACH ZAWARTYCH NA NINIEJSZEJ STRONIE INTERNETOWEJ LUB TYCH, DO KTÓRYCH UŻYTKOWNIK ZYSKAŁ DOSTĘP ZA JEJ POŚREDNICTWEM.

W ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRZEPISY PRAWA NINIEJSZYM WYKLUCZAMY KAŻDY WARUNEK I KAŻDĄ GWARANCJĘ, KTÓRE BYŁYBY UWZGLĘDNIONE W NINIEJSZYM REGULAMINIE W PRZECIWNYM WYPADKU. W PRZYPADKU GDY PRZEPISY PRAWA NAKAZUJĄ ZASTOSOWANIE DANEGO WARUNKU LUB GWARANCJI ORAZ ZABRANIAJĄ WYŁĄCZANIA ICH LUB ZMIENIANIA ZAKRESU ICH ZASTOSOWANIA LUB NASZEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI W ZAKRESIE TAKIEGO WARUNKU LUB GWARANCJI, RZECZONY WARUNEK LUB GWARANCJA ZOSTANĄ UWZGLĘDNIONE, LECZ NASZA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BĘDZIE SIĘ OGRANICZAŁA JEDYNIE DO NARUSZENIA TAKIEGO WARUNKU LUB GWARANCJI W ZAKRESIE ŚWIADCZENIA USŁUGI ZA POŚREDNICTWEM TEJ STRONY INTERNETOWEJ.

W ŻADNYM WYPADKU NIE BĘDZIEMY ODPOWIEDZIALNI ZA STRATĘ ZYSKÓW LUB WYNIKAJĄCE Z TEGO STRATY LUB SZKODY W JAKIEJKOLWIEK POSTACI.

5. Szczególne ostrzeżenia

Użytkownik jest zobowiązany zagwarantować, że jego dostęp do strony internetowej i korzystanie przez niego z zawartych tam informacji nie mają charakteru działań nielegalnych ani nie są zabronione przez obowiązujące go prawa.

Użytkownik zobowiązany jest upewnić się, że sposób, w jaki uzyskuje dostęp do strony internetowej, nie naraża go na ryzyko związane z wirusami, szkodliwym oprogramowaniem lub innymi formami ingerencji mogącymi uszkodzić jego system komputerowy.

By rozwiać wszelkie wątpliwości, informujemy, iż nie ponosimy odpowiedzialności za jakąkolwiek ingerencję lub uszkodzenia komputera użytkownika wynikające z korzystania ze strony internetowej ani ze stron z nią powiązanych.

NIE UDZIELAMY GWARANCJI, ŻE USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ NAS W RAMACH TEJ STRONY INTERNETOWEJ BĘDĄ SPEŁNIAĆ WYMAGANIA UŻYTKOWNIKA.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że pomimo zapewnienia wszelkich środków bezpieczeństwa z naszej strony istnieje ryzyko nieautoryzowanego dostępu lub zniekształcenia transmisji, informacji lub danych znajdujących się na komputerze użytkownika lub na tej stronie. Nie ponosimy odpowiedzialności za straty, które użytkownik może ponieść wskutek takiego działania.

6. Wkład użytkownika

Co jakiś czas możemy udostępniać użytkownikom narzędzia w celu zaangażowania użytkowników w dialog z nami i/lub ze sobą nawzajem oraz w celu umożliwienia użytkownikowi przesłania materiałów i komentarzy na stronę (tzw. wkład użytkownika). W odniesieniu do rzeczonych „wkładów” na stronę internetową (poza wszelkimi obowiązującymi przepisami prawa) użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania następujących zasad:

 • Wkład użytkownika może być przez nas przechowywany; użytkownik udziela nam nieodwołalnej, nieprzerwanej, nieodpłatnej licencji na użytkowanie wkładu według naszego uznania z zastrzeżeniem przestrzegania naszej polityki prywatności.
 • NIE PONOSIMY ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ZAWARTOŚĆ ANI LEGALNOŚĆ ŻADNEGO Z WKŁADÓW UŻYTKOWNIKA ANI ŻADNEJ INNEJ OSOBY. UŻYTKOWNIK POWINIEN MIEĆ ŚWIADOMOŚĆ, ŻE W PEŁNI ZASTOSUJEMY SIĘ DO PRAWNIE UZASADNIONYCH ŻĄDAŃ UDOSTĘPNIENIA JEGO WKŁADÓW I INFORMACJI O JEGO TOŻSAMOŚCI ZŁOŻONYCH PRZEZ ORGANY ŚCIGANIA LUB INNE UPRAWNIONE ORGANY.
 • Użytkownik nie może zamieszczać ogłoszeń, przechowywać, zamieszczać, wyświetlać ani w żaden inny sposób udostępniać pornografii, materiałów obscenicznych lub dyskryminujących (np. materiałów, w których dokonuje się dyskryminacji na tle narodowościowym, rasowym, religijnym, etnicznym lub ze względu na płeć).
 • Użytkownik nie może przekazywać ani zamieszczać materiałów, których wymowa stanowi oszczerstwo, molestowanie, nadużycie lub groźbę.
 • Nie wolno fałszować ani celowo preparować nagłówków wiadomości (tj. stosować „spoofingu”) zarówno w części, jak i w całości, by ukryć osobę, od której pochodzi dany wkład.
 • Bez ważnego pozwolenia nie wolno uzyskiwać dostępu ani usiłować uzyskać dostępu do komputerów, kont lub sieci należących do nas lub innych osób, ani podejmować prób łamania środków bezpieczeństwa do naszego systemu, ani do systemów osób trzecich (tj. stosować hackingu lub crackingu).
 • Nie wolno uczestniczyć w tworzeniu i wysyłaniu internetowych wirusów, robaków, trojanów, pingowaniu, floodowaniu (wielokrotnym wysyłaniu tej samej lub różnych wiadomości bez treści lub o zniekształconej treści w krótkich odstępach czasu), bombardowaniu mailami (wysyłaniu dużych ilości poczty do jednej osoby lub systemu) i tworzeniu blokad usług (DoS) ani w jakichkolwiek innych działaniach uniemożliwiających działanie strony lub przeszkadzających innym osobom w efektywnym korzystaniu ze strony, a także rozpowszechniać informacji dotyczących wyżej wymienionych działań.
 • Nie wolno wysyłać niechcianych wiadomości e-mail zawierających pośrednią lub bezpośrednią reklamę produktów użytkownika (często nazywanych „spamem”) do innych użytkowników strony ani osób trzecich za pośrednictwem tej strony.
 • Nie wolno podejmować działań, zarówno legalnych, jak i nielegalnych, które zostaną przez nas uznane za szkodliwe dla innych użytkowników tej strony, naszej działalności, reputacji, wartości firmy lub relacji z klientem.

7. Prawa autorskie

Prawa autorskie do tej strony i wszystkich jej części (niezależnie od tego, czy są widzialne i słyszalne, czy nie; w tym do wszelkich kodów) należą do nas i są przez nas licencjonowane. W przypadku braku wyraźnie przeciwnych przepisów prawa lub wyraźnej zgody z naszej strony użytkownikowi nie wolno:

 • przerabiać, reprodukować, przechowywać, wyświetlać, odtwarzać, publikować ani tworzyć pochodnych dzieł na postawie żadnej z części tej strony w żadnej formie i w żaden możliwy sposób bez wyraźnego pozwolenia, ani
 • dokonywać komercjalizacji informacji, produktów lub usług uzyskanych w jakiejkolwiek części tej strony internetowej.

8. Znaki towarowe

Jeśli użytkownik używa znaków towarowych w odniesieniu do naszej działalności, produktów lub usług, zobowiązany jest do umieszczenia oświadczenia, że ten znak towarowy należy do nas. Nie wolno używać żadnego z naszych znaków towarowych:

 • jako części lub całości własnych znaków towarowych użytkownika;
 • w zestawieniu z działalnością, produktami lub usługami, których nie świadczymy ani nie oferujemy;
 • w sposób, który można uznać za mylący, zwodniczy lub kłamliwy;
 • w sposób dyskredytujący nas, nasze informacje, produkty lub usługi (w tym naszą stronę internetową).

Wszelkie inne znaki towarowe, nazwy produktów i firm oraz logo umieszczane na stronie www.biomin.net są własnością ich właścicieli.

9. Ograniczone użytkowanie

Użytkownik uzyskuje dostęp do strony tylko do użytku osobistego, chyba że uzyska od nas pisemną zgodę stanowiącą inaczej. W szczególności nie wolno odsprzedawać informacji uzyskanych za pośrednictwem tej strony ani korzystać z tych informacji w związku z inną działalnością handlową bez sporządzonego na piśmie pozwolenia z naszej strony.

10. Linkowanie

Strona internetowa może zawierać linki do innych stron („powiązane strony internetowe”). Linki te zostały zamieszczone jedynie dla wygody użytkowników i nie muszą być aktualne ani utrzymywane na naszej stronie.

Nie ponosimy odpowiedzialności za zawartość ani politykę prywatności stron, do których odsyłają rzeczone linki.

Nasze linki odsyłające do powiązanych stron nie powinny być rozumiane jako wyraz poparcia, akceptacji lub rekomendacji z naszej strony wobec właścicieli lub operatorów stron powiązanych ani wobec jakichkolwiek informacji, grafik, materiałów, produktów lub usług, do których się odnoszą lub które zostały umieszczone na tych stronach, chyba że zastrzeżono inaczej.

Nie wolno umieszczać linków do tej strony bez naszego pozwolenia. W każdym przypadku materiał odsyłający do naszej strony nie może być ujęty w tym samym oknie, lecz musi się otwierać w osobnym oknie i zawierać wyraźną wzmiankę, iż pochodzi z tej strony. Nie ponosimy odpowiedzialności za zapewnianie działania takich linków. Użytkownik powinien mieć świadomość, że na działanie takich linków może wpływać reorganizacja strony. Zastrzegamy sobie prawo do przeprowadzania takiej reorganizacji bez wcześniejszego powiadomienia.

11. Procedury związane z wiadomościami e-mail

Zachowujemy treść każdej wysłanej do nas wiadomości e-mail i korzystamy z niej w toku działalności biznesowej, jeśli zachodzi ku temu uzasadniona prawnie potrzeba.

12. Bezpieczeństwo informacji

Niestety, żadna transmisja danych przez Internet nie może zostać uznana za całkowicie bezpieczną. Choć staramy się chronić takie informacje, nie udzielamy żadnych gwarancji i nie możemy zapewnić bezpieczeństwa informacji przesyłanych do nas przez użytkownika. W związku z powyższym użytkownik przesyła nam wszelkie informacje na swoje własne ryzyko. Niemniej jednak po otrzymaniu informacji od użytkownika podejmujemy wszelkie możliwe działania zmierzające do zapewniania bezpieczeństwa takich informacji.

13. Odebranie dostępu

Możemy odebrać prawo dostępu do strony internetowej w dowolnym momencie bez konieczności wcześniejszego powiadomienia. Niemniej jednak nasze zastrzeżenie będzie obowiązywało nawet po odebraniu użytkownikowi dostępu.

14. Komentarze/skargi

Wszelkie komentarze lub skargi dotyczące niniejszego regulaminu lub dotyczące jego domniemanego naruszenia należy wysłać na adres Opens window for sending emaildataprotection(at)erber-group.net.

15. Polityka w zakresie rejestracji

Dane podawane przez użytkownika w trakcie rejestracji muszą być danymi użytkownika i muszą być poprawne. Podawanie się za inną osobę stanowi poważne naruszenie regulaminu korzystania z naszej strony internetowej.

Głównym powodem zbierania przez nas danych w trakcie rejestracji jest chęć dostosowania usług świadczonych przez nas zarówno za pośrednictwem tej strony internetowej, jak i w sposób bezpośredni do potrzeb użytkownika na podstawie zebranych informacji. Poprzez dostarczenie informacji podczas procesu rejestracyjnego użytkownik wyraża zgodę na świadczenie usług i przesyłanie mu reklam produktów i usług, które mogą go interesować.

Bardzo poważnie podchodzimy do kwestii zbierania i przechowywania danych osobowych użytkowników, dlatego ściśle przestrzegamy zasad polityki bezpieczeństwa w odniesieniu do informacji dostarczanych przez użytkowników.

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt pod adresem: Opens window for sending emaildataprotection(at)erber-group.net

16. Polityka prywatności

(a) Informacje ogólne

Zasady polityki prywatności powinny zostać przeczytane wraz z regulaminem i warunkami rejestracji/członkostwa odnoszącymi się do warunków korzystania z niniejszej strony internetowej. Przetwarzanie danych osobowych użytkownika odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych.

(b) Administrator danych

ERBER AG
Erber Campus 1
3131 Getzersdorf, Austria

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa danych prosimy o kontakt pod adresem: Opens window for sending emaildataprotection(at)erber-group.net.

(c) Przetwarzanie danych osobowych podczas korzystania ze strony

W miarę możliwości korzystanie z usług oferowanych w ramach naszego serwisu internetowego odbywa się bez przetwarzania danych osobowych. Niemniej jednak korzystanie z pewnych usług oferowanych w naszym serwisie internetowym wymaga przetwarzania pewnych danych osobowych. Przed skorzystaniem z niektórych usług (np. platformy do składania aplikacji o pracę; więcej szczegółów na temat korzystania z plików cookies – patrz klauzula 17) oraz wiążącym się z tym przetwarzaniem danych osobowych użytkownik może zostać poproszony o wyrażenie wyraźnej zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celach określonych w oświadczeniu dotyczącym prywatności.

POPRZEZ ZAZNACZENIE POLA WYRAŻENIE ZGODY NA POLITYKĘ PRYWATNOŚCI, STANOWIĄCEGO CZĘŚĆ FORMULARZA NA NASZEJ STRONIE INTERNETOWEJ, UŻYTKOWNIK UDZIELA WYRAŹNEJ ZGODY NA PRZETWARZANIE JEGO DANYCH OSOBOWYCH W CELACH OKREŚLONYCH W OŚWIADCZENIU DOTYCZĄCYM PRYWATNOŚCI.

(d) Kontakt

Dane osobowe dostarczone przez użytkownika podczas kontaktowania się z nami za pośrednictwem formularza kontaktowego zamieszczonego na tej stronie internetowej lub przez e-mail, zawarte w tejże wiadomości e-mail, będą przetwarzane tylko w celu obsłużenia zapytania użytkownika i przechowywane w celu udzielenia odpowiedzi na potencjalne dodatkowe pytania przez okres maksymalnie jednego roku. Przetwarzanie danych w innych celach nie będzie miało miejsca.

(e) Newsletter

Użytkownik może zapisać się na nasz newsletter za pośrednictwem naszej strony internetowej poprzez wprowadzenie adresu e-mail, imienia i nazwiska oraz kraju pochodzenia.

POPRZEZ KLIKNIĘCIE PRZYCISKU „ZAPISZ SIĘ TERAZ” UŻYTKOWNIK WYRAŻA ZGODĘ NA OTRZYMYWANIE NEWSLETTERA I AKCEPTUJE OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z NIEGO.

Użytkownik może zrezygnować z otrzymywania newslettera w dowolnym momencie poprzez kliknięcie linku rezygnacji z subskrypcji w dolnej części newslettera i postępowanie zgodnie ze wskazówkami widocznymi na stronie rezygnacji.

Dane użytkownika będą przechowywane przez okres już istniejącej subskrypcji newslettera i zostaną usunięte po jej anulowaniu.

(f) Prawa użytkownika

Użytkownik ma prawo do potwierdzenia i przekazywania przetwarzanych przez nas danych osobowych, a także do ich poprawiania, usuwania i zastrzegania; ma również prawo do przenoszenia danych oraz prawo sprzeciwu.

Użytkownik może wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody ze strony użytkownika nie ma wpływu na legalność przetwarzania danych osobowych użytkownika na podstawie wcześniej udzielonej zgody. Użytkownik może zadeklarować wycofanie zgody poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres: Opens window for sending emaildataprotection(at)erber-group.net.

Użytkownik ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, jeśli uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza prawo o ochronie danych osobowych lub że klauzule o ochronie danych osobowych zostały naruszone w jakikolwiek inny sposób. W Austrii organem odpowiedzialnym za nadzór nad ochroną danych osobowych jest Datenschutzbehörde.

(g) Ochrona danych w związku z linkami osób trzecich

Podczas korzystania z linków odsyłających do innych stron prosimy mieć na uwadze, że polityka prywatności tych stron może różnić się od naszej. Nie ponosimy odpowiedzialności za politykę prywatności ani jej przestrzeganie na żadnej innej stronie.

17. Korzystanie z plików cookie

W celu optymalizacji naszego serwisu internetowego i oferowanych usług korzystamy z plików cookies stron trzecich i tagów remarketingowych do „Google Adwords-Remarketing”. Na podstawie tych tagów w naszym systemie możemy użyć danych osobowych jako kryterium wyszukiwania. Niemniej jednak dane użytkownika nigdy nie zostaną przekazane stronom trzecim.

Pliki cookies to małe pliki tekstowe wysyłane przez serwer do przeglądarki użytkownika podczas odwiedzania strony. Pliki tekstowe zawierają dane o wcześniej odwiedzonych stronach. Są one zapisywane w przeglądarce podczas korzystania z niej.

(a) Zgoda na korzystanie z plików cookie

Przy pierwszym wejściu na naszą stronę internetową pojawia się wyraźnie widoczna informacja o korzystaniu z plików cookies zawierająca prośbę o wyrażenie zgody na korzystanie z plików cookies podczas odwiedzania tej strony. Użytkownik otrzyma jednocześnie link do regulaminu zawierającego wszelkie niezbędne informacje o różnych rodzajach i funkcjach plików cookies wykorzystywanych na naszej stronie, by mógł zapoznać się z naturą i celem przetwarzania danych.

POPRZEZ KLIKNIĘCIE PRZYCISKU „AKCEPTUJĘ PLIKI COOKIES” UŻYTKOWNIK WYRAŻA WYRAŹNĄ ZGODĘ NA PRZETWARZANIE DANYCH NA ZASADACH OPISANYCH PONIŻEJ.

Użytkownik może wycofać zgodę w dowolnym momencie (więcej szczegółów – patrz Klauzula 17c) Niemniej jednak niektóre typy plików cookies są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony, dlatego ich dezaktywacja może wpłynąć na funkcjonalność i wydajność tej strony i powiązanych z nią usług.

(b) Rodzaje i sposoby korzystania z plików cookies

Serwis internetowy www.biomin.net korzysta z następujących rodzajów plików cookies, przy czym należy zauważyć, że korzystamy zarówno ze stałych (pozostają one na urządzeniu nawet po wyłączeniu przeglądarki aż do ich ręcznego lub automatycznego usunięcia zgodnego z ich indywidualnymi ustawieniami), jak i sesyjnych plików cookies (przechowywanych tymczasowo i usuwanych po zamknięciu przeglądarki):

www.biomin.net Cookies:

Usługa/usługodawca Nazwa pliku cookie Opis/cel Maksymalny okres przechowywania
addthis.com __atuvc
__atuvs
__atssc
Pliki cookies wykorzystywane przez platformę społecznościową AddThis do śledzenia kliknięć i udostępnień strony.
Polityka prywatności platformy AddThis
30 dni
sharethis.com __unam Plik cookie wykorzystywany przez platformę społecznościową AddThis do śledzenia kliknięć i udostępnień strony.
Polityka prywatności platformy ShareThis
9 miesięcy
Google Analytics __ga
__gid
__gat
__utma
__utmt
__utmb
__utmc
__utmz
__utmv
_gaexp
Pliki cookies używane przez narzędzie do śledzenia ruchu na stronie Google Analytics w celu pomiaru i optymalizacji zachowań użytkownika.
Przegląd plików cookies narzędzia Google Analytics
2 lata
Google Adwords Remarketing   Usługa wykorzystywana do monitorowania odwiedzin podstron w naszym serwisie internetowym w celu optymalizacji naszych kampanii reklamowych. Dane użytkownika są przechowywane pod pseudonimami, nie przechowujemy żadnych danych osobowych ani wrażliwych.
Polityka prywatności wyszukiwarki Google
 
Piksel śledzący serwisu Facebook   Odwiedzający uruchamia piksel z serwerów Facebooka w celu pomiaru skuteczności naszej działalności marketingowej za pośrednictwem sieci społecznościowej (Facebook). Dane są przechowywane na Facebooku i zapisywane przez nas anonimowo. Zbieranie danych dotyczy jedynie użytkowników posiadających konta na Facebooku i będących jednocześnie jego użytkownikami. Powyższy sposób przetwarzania danych nie dotyczy użytkowników naszej strony, którzy nie są użytkownikami Facebooka.
Polityka prywatności portalu Facebook
 
Tag LinkedIn Insight   Tag LinkedIn Insight umożliwia zbieranie metadanych, takich jak informacje o adresie IP, sygnaturze czasowej i zdarzeniach (np. odsłonach stron). Wszystkie dane są szyfrowane. Plik cookie przeglądarki LinkedIn jest przechowywany w przeglądarce użytkownika do czasu usunięcia przez użytkownika pliku cookie lub wygaśnięcia ważności pliku cookie (trwa to 6 miesięcy od ostatniego wczytania znacznika Insight przez przeglądarkę użytkownika). Użytkownicy mają pełną kontrolę nad blokowaniem lub usuwaniem plików cookie.
Polityka prywatności LinkedIn
6 miesięcy
Hubspot List of cookies Pliki cookies używane przez oprogramowanie automatyzacji marketingu (Act-On) do śledzenia zachowania użytkownika na naszej stronie. Dane osobowe i demograficzne są zbierane i przetwarzane.
Polityka prywatności Hubspot
 
biomin.net cookiePolicy Pliki cookie przeznaczone do potwierdzania oznaczenia plików cookie. 24 godziny
biomin.net fe_typo_user Pliki cookie przeznaczone do naszego systemu zarządzania treścią (TYPO3), używane do identyfikacji ustawień użytkownika w trakcie sesji. W tym celu nie korzystamy z żadnych danych osobowych. Sesyjne pliki cookie (usuwane przy zamykaniu przeglądarki)

(c) Blokowanie i usuwanie plików cookies, wycofywanie zgody na korzystanie z plików cookies

Użytkownik może zablokować korzystanie z plików cookies w dowolnym momencie poprzez zmianę ustawień w przeglądarce. Już ustawione pliki cookies można usunąć poprzez zmianę ustawień w historii przeglądarki. Więcej informacji na temat przeprowadzania wyżej wspomnianych zmian znaleźć można pod poniższymi linkami:

Microsoft Internet Explorer:
https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Mozilla Firefox:
https://support.mozilla.org/en-US/kb/delete-cookies-remove-info-websites-stored

Google Chrome:
https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=en-GB

Apple Safari
https://support.apple.com/en-gb/guide/safari/sfri11471/mac

iPhone & iPad:
https://support.apple.com/en-gb/HT201265