Zrieknutie sa zodpovednosti

Spoločnosť BIOMIN Holding GmbH vynaložila všetko úsilie, aby v čase zverejnenia informácií na tejto internetovej stránke zabezpečila presnosť a spoľahlivosť týchto informácií. Nemôže niesť zodpovednosť za akékoľvek chyby, nedostatočnosti alebo nepresnosti ani za výsledok použitia takýchto informácií.

BIOMIN Holding GmbH sa zrieka akejkoľvek zodpovednosti za materiálne alebo nehmotné straty spôsobené používaním informácií uvedených na tejto internetovej stránke. Informácie na tejto internetovej stránke môžu byť neúplné, zastaralé alebo nesprávne a môžu obsahovať technické nepresnosti alebo pravopisné chyby. Informácie sa môžu meniť alebo aktualizovať bez oznámenia. Spoločnosť BIOMIN Holding GmbH môže kedykoľvek zmeniť alebo vylepšiť opisované produkty a/alebo služby bez oznámenia, no nepreberá žiadnu zodpovednosť za ich aktualizáciu.

Okrem našich interných informácií v rámci našich služieb poskytujeme našim používateľom hypertextové odkazy na externé internetové stránky a/alebo zdroje informácií. Vzhľad externých hypertextových odkazov by sa nemal chápať ako spojenie medzi BIOMIN a prepojenými externými zdrojmi informácií. Spoločnosť BIOMIN Holding GmbH nemá kontrolu nad týmito externými zdrojmi informácií. Každý používateľ je zodpovedný za vlastné rozhodnutie o tom, do akej miery sú takto uvedené informácie presné, spoľahlivé a/alebo pravdivé. Spoločnosť BIOMIN Holding GmbH sa zrieka akejkoľvek zodpovednosti za akékoľvek nesprávne alebo nezákonné informácie a obsah odkazov na externých internetových stránkach.