ข้อปฏิเสธความรับผิดชอบ

ไบโอมิน โฮลดิ้ง จีเอ็มบีเอช พยายามอย่างเต็มที่เพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลที่อยู่ในเว็บไซต์นี้มีความถูกต้องและเชื่อถือได้ในช่วงเวลาที่ได้ทำการเผยแพร่ ขอสงวนสิทธิปฏิเสธความรับผิดชอบต่อข้อผิดพลาด ขาดตกบกพร่อง หรือไม่ถูกต้อง หรือผลที่ได้รับจากการใช้ข้อมูลดังกล่าว

ไบโอมิน โฮลดิ้ง จีเอ็มบีเอช จะไม่รับผิดชอบใดๆต่อความสูญเสียหรือเสียหายที่เกิดขึ้นต่อวัสดุ หรือแนวความคิดที่เกิดจากการใช้ข้อมูลที่ให้ไว้ในเว็บไซต์นี้ ข้อมูลในเว็บไซต์นี้อาจไม่สมบูรณ์ ยังไม่ได้รับการปรับปรุง หรือไม่ถูกต้อง และอาจมีข้อผิดพลาดทางเทคนิคหรือการพิมพ์ได้ ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือการปรับปรุงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า บริษัทฯ ไม่มีส่วนต้องรับผิดชอบในการปรับปรุงข้อมูลให้ทันเหตุการณ์ตลอดเวลา

เว็บไซต์นี้ ยังมีการให้บริการเชื่อมโยงกับเว็บไซต์ภายนอก และ/หรือแหล่งที่มาของข้อมูลเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้งาน การเชื่อมโยงกับภายนอกนั้นไม่สามารถนำมาเป็นนัยว่า เป็นการเชื่อมต่อระหว่างบริษัทไบโอมินกับแหล่งข้อมูลต่างๆ ภายนอก แหล่งข้อมูลภายนอกเหล่านั้นอยู่นอกเหนือการควบคุมของไบโอมิน โฮลดิ้ง จีเอ็มบีเอช ผู้ใช้งานจึงต้องพิจารณาด้วยตนเองเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือ ความถูกต้องแม่นยำของข้อมูลนั้น ไบโอมิน โฮลดิ้ง จีเอ็มบีเอช ขอสงวนสิทธิปฏิเสธต่อความรับผิดชอบใดๆ ที่เกิดจากข้อมูลไม่ถูกต้อง ผิดกฎหมาย และเนื้อหาที่ได้จากการเชื่อมโยงเว็บไซต์ภายนอก