งานวิจัย – หลักสำคัญของงานของเรา

งานวิจัยและพัฒนาเป็นรากฐานสำคัญที่นำไบโอมินมาสู่ความสำเร็จ ไบโอมินดำเนินงานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์ภายในองค์กร โดยทีมวิจัยและพัฒนาที่ศูนย์วิจัยไบโอมิน (BIOMIN Research Center หรือ BRC) ในเมืองทูลน์ ประเทศออสเตรีย

ความร่วมมือกับสถาบันวิจัยและองค์กรระดับโลก ช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งด้านการวิจัยให้กับไบโอมิน อีกทั้งยังเป็นแรงผลักดันให้เราเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ต่อเนื่องถึงการพัฒนาแนวทางที่มุ่งเน้นการแก้ปัญหาให้กับลูกค้าเป็นสำคัญ

ความร่วมมือในโครงการวิจัยต่างๆ กับมหาวิทยาลัยและสถาบันการวิจัยอย่างต่อเนื่อง ทำให้ไบโอมินมีความใกล้ชิดกับเทคโนโลยีและความรู้ที่ทันสมัย และนำมาใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ โดยปัจจุบันเรามีเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยกว่า 150 สถาบันทั่วโลก

ศูนย์วิจัยไบโอมิน

ศูนย์วิจัยไบโอมิน (BIOMIN Research Center หรือ BRC) ในเมืองทูลน์ มีทีมวิจัยด้านจุลชีววิทยา ชีววิทยาระดับโมเลกุล ชีววิทยาระดับเซลล์ การวิเคราะห์ การหมักเชื้อ และการควบคุมคุณภาพ

จุดมุ่งหมายของทีมวิจัยคือการพัฒนาวิธีใหม่ๆ ลงลึกสู่ระดับโมเลกุล เพื่อใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่ช่วยแก้ปัญหาในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ Getzersdorf

การขยายงานวิจัยที่ศูนย์วิจัยของเรา (BRC และ CAN) ที่ Getzersdorf ซึ่งเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของไบโอมิน นักโภชนาการฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ ได้คิดค้นส่วนผสมใหม่ๆ มาใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสัตว์ ผลิตภัณฑ์ต้นแบบจะได้รับการทดสอบอย่างเข้มข้นโดยทีมพัฒนาผลิตภัณฑ์ก่อนที่จะนำออกสู่ตลาด

วิทยาเขตทูลน์

ทีมวิจัยของไบโอมินร่วมกับนักวิทยาศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญในวิทยาเขตทูลน์ ในการพัฒนาส่วนผสมใหม่ๆ ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ด้านต่างๆ ของสัตวศาตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ศูนย์วิจัยและทดลองด้านโภชนาการสัตว์

ปัจจุบันไบโอมินมีศูนย์วิจัยและทดลองด้านโภชนาการสัตว์ (Center for Applied Animal Nutrition หรือ CAN) 2 แห่ง คือ ศูนย์วิจัยและทดลองด้านโภชนาการสัตว์ปีกและสุกร ตั้งอยู่ในประเทศออสเตรีย และศูนย์วิจัยและทดลองด้านโภชนาการสัตว์น้ำ ตั้งอยู่ในประเทศเวียดนาม

ที่ศูนย์วิจัยนี้ รวมทั้งมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยทั่วโลก ทำการทดลองผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของไบโอมิน

กิจกรรมด้านงานวิจัย

ทีมวิจัยของเรา ทุ่มเทในการพัฒนาวิธีใหม่ๆ ลงลึกไปถึงระดับโมเลกุล เพื่อใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และแนวทางใหม่ๆ ที่ช่วยแก้ปัญหาในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กระบวนการค้นคว้าและสังเกตการณ์

 • ศึกษาเรื่องจุลินทรีย์กับขบวนการต่างๆในเซลล์ที่เรียกว่า เมแทบอลิก พาทเวย์
 • ค้นหาและศึกษาคุณสมบัติของเอนไซม์ชนิดใหม่
 • การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ

“ศักยภาพเหนือขอบฟ้า – ชีววิทยาและเทคโนโลยีสำหรับอนาคตของโภชนาการสัตว์”

วิทยาเอนไซม์

 • การแสดงออกของยีนและการทำเอนไซม์ให้บริสุทธิ์
 • กระบวนการวิเคราะห์กลไกของเอนไซม์และจลศาสตร์ของเอนไซม์
 • การพัฒนาเอนไซม์โดยทางวิศวกรรมโปรตีน

“เรากำหนดตัวเร่งปฏิกิริยาธรรมชาติเพื่อการทำลายสารพิษเชื้อราในอาหารและเพื่อความปลอดภัยต่อสัตว์”

การพัฒนากระบวนการชีวภาพ

 • พัฒนากระบวนการทางชีวภาพสำหรับจุลชีพและเอนไซม์
 • หาสภาวะที่เหมาะสมต่อกระบวนการหมัก
 • พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตต่อเนื่อง
 • ศึกษากระบวนการผลิตทางชีวภาพเพื่อการขยายขนาดการผลิต

“จากหนึ่งเซลล์เป็นพันล้านเซลล์ – เราขับเคลื่อนวิทยาการสู่การผลิตจริง”

การวิเคราะห์ทางเคมี

 • การวิเคราะห์โดย HPLC สำหรับกรดอินทรีย์ คาร์โบไฮเดรต สารพันธุกรรมนิวคลีโอไทด์ และสารสกัดจากพืช
 • การวิเคราะห์ LC-MS/MS เพื่อหาสารพิษจากเชื้อราและตัวบ่งชี้ทางชีวภาพ
 • การวิเคราะห์ GC-MS เพื่อหาสารประกอบที่อยู่ในพืช
 • ศึกษาผลกระทบของสารตั้งต้นในกระบวนการหมักของกระเพาะรูเมนในห้องปฏิบัติการ

“ศึกษาย่อยลงไปถึงระดับโมเลกุล – เราวิเคราะห์อย่างละเอียดเพื่ออธิบายกลไกการออกฤทธิ์ของผลิตภัณฑ์ของเรา”

การศึกษาวิจัยด้านระบบทางเดินอาหาร

 • การค้นพบคุณสมบัติที่น่าตื่นเต้นของจุลินทรีย์ในลำไส้ เช่นการยับยั้งเชื้อโรค
 • การวิเคราะห์ดีเอ็นเอตามความหลากหลาย และองค์ประกอบของจุลินทรีย์ในลำใส้
 • การศึกษาเมตาจีโนมิกส์ เพื่อสำรวจศักยภาพการทำงานของกลุ่มจุลินทรีย์จีโนม
 • ทรานสคริปโตมิกส์ เพื่อศึกษาการตอบสนองของสัตว์ในระดับอาร์เอ็นเอ (การแสดงออกของยีนเจ้าบ้าน)

“เข้าใจพื้นฐานของสุขภาพลำไส้ที่ดีและการตอบสนองต่ออาหาร"

ชีววิทยาของเซลล์

 • การคัดกรองและการทดสอบของสารใน 16+ เซลล์ที่แตกต่างกันจากสัตว์ 7 ชนิด
 • การสร้างเนื้อเยื่อใหม่และแบบจำลองเซลล์เพาะเลี้ยง
 • ตรวจสอบภูมิคุ้มกัน ตัวต้านการอักเสบ และผลกระทบของเอนไซม์ต้านอนุมูลอิสระ
 • ศึกษาการทำงานของระบบป้องกันตนเองในลำไส้ทั้งในตัวสัตว์และในห้องปฏิบัติการ
 • ประเมินผลของการทดลองต่อสัตว์

"เราศึกษาเซลล์ของสัตว์เพื่อเพิ่มความเข้าใจในกลไลการทำงานของสารเสริมอาหาร"

ส่วนประกอบของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ

 • พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทำให้แห้ง
 • การผสมสูตรและพัฒนากระบวนการปกป้องสารออกฤทธิ์ (encapsulation) เพื่อเพิ่มและรักษาประสิทธิภาพสูงสุดของส่วนผสมสารออกฤทธ์
 • คุณสมบัติและการประเมินผลของสูตรเพื่อรับประกันความพึงพอใจของลูกค้า

“เราพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ โดยการออกแบบสูตรผสมและทำให้ออกฤทธิ์ตรงเป้าหมาย”