สิ่งที่เราเป็น

เราใส่ใจโภชนาการที่ดีของสัตว์ - พัฒนาธรรมชาติสู่นวัตกรรม

ไบโอมิน เราทุ่มเทพัฒนานวัตกรรมและการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในความสำเร็จให้กับลูกค้าของเราผ่านทางโภชนาการสัตว์ที่มีสุขภาพดีและมีความปลอดภัย

การประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และความเชี่ยวชาญ อยู่บนพื้นฐานของความเข้าใจและเพื่อตอบสนองความต้องการและความกังวลของลูกค้ามาเป็นอับดับแรก หลักการเหล่านี้ทำให้เราสามารถนำเสนอแนวทางการแก้ปัญหาที่ช่วยส่งเสริมสุขภาพสัตว์ เพิ่มประสิทธิภาพการเจริญเติบโตและประสิทธิภาพในการผลิต

สิ่งที่เราทำ

ไบโอมิน ผู้นำด้านโภชนาการและสุขภาพสัตว์ พัฒนาและผลิตสารเสริมอาหารสัตว์ พรีมิกซ์และบริการต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเจริญเติบโตของสัตว์ ให้สอดคล้องกับแนวทางเศรษฐกิจ

ผลิตภัณฑ์ของเราครอบคลุมถึงแนวทางแก้ปัญหาการจัดการความเสี่ยงที่เกิดจากสารพิษเชื้อรา ที่ส่งเสริมการเจริญเติบโตด้วยวิถีธรรมชาติทดแทนการใช้ยาปฏิชีวนะ เช่นเดียวกับการแก้ไขปัญหาที่เฉพาะเจาะจงด้านความต้องการอาหารของสุกร สัตว์ปีก โคนม โคเนื้อ รวมถึงการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

ไบโอมิน มุ่งมั่นใน:

 • ลูกค้า
 • นวัตกรรมที่มุ่งเน้นผลปฏิบัติงาน
 • วัฒนธรรมองค์กรที่สนับสนุนและตระหนักเห็นถึงความสามารถของทีมงาน
 • การพิจารณาที่คำนึงถึงความยั่งยืนเป็นสำคัญ

นโยบายของไบโอมิน

เป็นภารกิจของเราที่จะตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมกัน อันได้แก่ ลูกค้า ลูกจ้าง ผู้ถือหุ้น และผู้จัดหาสินค้า ที่จะได้รับประโยชน์และความมั่นคง ซึ่งสองสิ่งนี้ได้รับการพิจารณาให้เป็นการตอบสนองความต้องการที่ดีที่สุดทั้งในด้านคุณภาพ สิ่งแวดล้อม สุขภาพที่ดีและมีความปลอดภัย

 • เราคำนึงถึงการรักษาความสัมพันธ์ในระยะยาวทั้งต่อลูกค้า ตัวแทนจำหน่าย และหุ้นส่วนของเรา
 • เราให้คำมั่นสัญญาต่อตนเองเพื่อเป็นหลักเกณฑ์การรักษาจรรยาบรรณในการดำเนินงาน
 • เป็นความรับผิดชอบของพนักงานทุกคนในการรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการที่ดี
 • การพัฒนาอย่างต่อเนื่องและนวัตกรรมเป็นเป้าหมายของเราในการที่จะตอบสนองความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจทั้งของลูกค้าและขององค์กร
 • เราเน้นการดำเนินงานและทีมงานที่มีความเป็นสากล พร้อมทั้งเคารพต่อวัฒนธรรมที่แตกต่างทั่วโลกของเรา
 • เราให้คำมั่นสัญญาต่อตนเองในการที่จะตอบสนองและคำนึงถึงกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อที่จะประกันคุณภาพและความปลอดภัยสูงสุดของคุณภาพอาหารสัตว์
 • เราดูแลป้องกันทักษะความรู้ การดำเนินธุรกิจและรักษาความลับการค้า
 • เราให้คำมั่นสัญญาต่อตนเองในการจัดการแหล่งทรัพยากรด้วยความระมัดระวัง ทั้งในทางเศรษฐกิจและการจัดการที่มีประสิทธิภาพ
 • เรามุ่งมั่นที่จะมีส่วนในการช่วยดูแลและลดปัญหาภาวะโลกร้อน