Önlem tedaviden iyidir: Broylerlerde Salmonella salgınlarının azaltılması

En sık görülen gıda kaynaklı enfeksiyonlar, Salmonella bakterilerinin neden olduğu enterik hastalıklardır ve bu spesifik bakterilerle gerçekleşen enfeksiyonların en sık görülen kaynağı kümes hayvanlarından elde edilen et ve yumurtalardır. Aslında Salmonella kümes hayvanı endüstrisinde kalıcı bir problemdir ve çok çeşitli bulaşma yolunun mevcut olması nedeniyle üretim tesislerinden Salmonella spp.’nin tam eradikasyonunun sağlanması zordur. Bu nedenle, kümes hayvanı üretimindeki Salmonella problemlerinin kontrol altına alınabilmesi için uygulanabilecek farklı yöntem ve araçlar araştırılmaktadır. Doğru yem ve çiftlik yönetimine, aşılamaya, biyogüvenliğe ve hijyene ek olarak organik asitler gibi yem katkılarının kullanılması, kümes hayvanı üretiminde Salmonella salgınlarının azaltılmasında önemli bir rol oynamaktadır.

Organik asitlerin etkinliği Çok kısa bir süre öncesine kadar, organik asitlerin veya tek zincirli yağ asitlerinin (SCFA’lar) kullanımında esas olarak, gastrointestinal sistem dışındaki etkinliğine odaklanılmaktaydı. SCFA’ların bağırsak sağlığı destekleyicisi ve patojenik bakterilerin kontrol edilemeyen proliferasyonunu önleyici araç olarak kullanımına odaklanan çalışmalar gittikçe artmaktadır. SCFA’ların bağırsak performansı artırıcısı olarak etki mekanizması henüz tam olarak ortaya çıkarılamamıştır. Ancak, organik asitlerin E. coli ve Salmonella gibi patojenlere karşı direkt antimikrobiyal aktiviteye sahip oldukları ve sindirilebilirliği artırma yoluyla bağırsak sağlığına indirekt olarak önemli katkılarda bulundukları kanıtlanmıştır. Bu da yemin doğru şekilde sindirilmesi anlamına gelir. Yani bağırsağın alt kısmına ulaşarak fırsatçı bakterileri besleyen ve patojen proliferasyonuna yol açan sindirilmemiş yem miktarı daha az olmaktadır. BIOMIN, organik asitlerin bağırsak sağlığı konusundaki etkisini artırabilmek için, Biotronic® Top3 ürününde organik asitleri sinnamaldehit ile ve Gram negatif bakterilerin dış membranına nüfuz edebilen maddeler içeren bir karışım (Permeabilizing Complex™) ile birleştirmiştir. Bu da, özellikle Gram-negatif patojenlere karşı etkinin maksimum düzeye çıkmasını sağlamaktadır. Hem saha çalışmalarında hem de bilimsel çalışmalarda, bu broyler yem katkısı kullanıldığında pozitif bir mikrobiyotanın modülasyonunda yararlı etkiler gözlenebilmiştir. Genellikle, Biotronic® Top3’ün broylerlerin yemine eklenmesi, yararlı bakterilerin proliferasyonu için olumlu bir ortam oluştururken aynı zamanda toplam E. coli ve Salmonella sayısını da azaltmaktadır (Şekil 1).

Salmonella enteritidis bağırsak kolonizasyonunun önlenmesi: Biotronic® Top3 Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia Romagna (ISZLER – İtalya) ile işbirliği yapılarak gerçekleştirilen bir çalışmada, Biotronic® Top3, deneysel olarak enfekte edilen broylerlerde Salmonella enteritidis bağırsak kolonizasyonunu önlemeye yönelik bir araç olarak değerlendirilmiştir. Gruplandırma Tablo 1’de listelenmektedir. Spesifik patojen bulunmayan hayvanların tümü 15 günlükken 1x105 CFU Salmonella enteritidis (İtalya’da izole edilmiş bir saha suşu) ile göze damlatma yoluyla enfekte edilmiştir. Enfeksiyondan sonraki 5. günde, her bir gruptan 10 hayvan kesilmiş ve sekum Salmonella enteritidis geri kazanımı açısından bakteriyolojik analize tabi tutulmuştur. Bulgular Şekil 2’de verilmekte ve her iki tedavi grubunda S. enteritidis sayımlarının hem enfeksiyondan sonraki 5. günde hem de 10. günde anlamlı derecede azalmış olduğunu açıkça göstermektedir. Log azalma yüzdelere dönüştürüldüğünde, her iki çalışma grubunda Salmonella sayımlarının kontrol grubuna kıyasla %50 ve %70 olduğu görülmektedir.

Önlem tedaviden iyidir

Kümes hayvanı üretiminden Salmonella’nın tam eradikasyonunun sağlanması inanılmaz derecede zor bir hedeftir. Doğru yönetimin, biyogüvenliğin, doğru aşılama protokollerinin bir arada sağlanmasına duyulan ihtiyaç ve diğer birçok husus, doğru yöne yönelen ilk adımların atılmasına yardımcı olabilir. Zenginleştirilmiş asitleştirici Biotronic® Top3 gibi yem katkılarının kullanılması, bağırsak sağlığını temin ederek ve iyi performans düzeyleri sağlayarak hastalık salgınlarının önlenmesinde yararlı bir araç olabilir. Biotronic® Top3, dengeli bir bağırsak mikrobiyotasının oluşması için olumlu koşullar sağlarken, kontrol edilemeyen patojen proliferasyonunun baskılanmasında da etkili olmaktadır.