Science & Solutions No. 62 - Aquaculture

Quản Lý Năng Suất

Mức độ nhận thức và giáo dục trong ngành thủy sản không ngừng tăng lên, với lợi ích của ngành như một tổng thể.

Tăng nhận thức về các vấn đề như độc tố nấm mốc và các yếu tố kháng dinh dưỡng mang lại lợi ích cho các loài nuôi vì nó cho mang lại sự cải thiện về các kiểu quản lý và hệ thống được sử dụng dựa trên các kiến thức mới này. Trong khi có nhiều thông tin từ các cuộc điều tra và thử nghiệm sử dụng các loài trên cạn, thì lại có một số lượng gia tăng nghiên cứu trên các loài thủy sản. Các nghiên cứu sẵn có về fumonisins được tóm tắt ở trang 15, và các minh họa không chỉ công việc đã thực sự hoàn thành, mà còn là những khoảng trống về kiến thức cần được chú tâm.

Hướng đến tự nhiên trong nuôi trồng thủy sản có nghĩa là cởi mở để thay đổi và cách tân. Sự cải thiện kiến thức của chúng ta về tính phức tạp của môi trường đường ruột đã gia tăng sự hiểu biết của chúng ta về cách hỗ trợ nó tốt nhất, cho phép vật nuôi tối đa hóa sử dụng thức ăn chất lượng cao. Như đã giải thích trong bài viết thứ hai của chúng tôi ở trang 10, tốt hơn là cung cấp một loại probiotic trong thức ăn mà có chứa nhiều chủng lợi khuẩn hơn là loại đơn chủng truyền thống. Vậy lần cuối bạn đã cân nhắc về các chủng probiotic là khi nào?

Trong số Science & Solutions này, chúng ta khởi sự bằng cách xem lại kiến thức hiện tại về fumonisins. Độc tố nấm mốc này được phát hiện trên hầu hết các mẫu nguyên liệu thô và thức ăn thành phẩm, là một phần của cuộc Khảo sát Độc tố nấm mốc BIOMIN năm 2017, một xu hướng rất có khả năng sẽ tiếp tục diễn ra qua 2018 và xa hơn nữa. Có phải fumonisins có tác động tiêu cực đến các yếu tố năng suất của bạn hay không?

Số Science & Solutions này

Sự hiểu biết hiện nay về fumonisins trong thủy sản
Fumonisins đã được công nhận đáng kể trong những năm gần đây. Năm 2017, cuộc Khảo sát Độc tố nấm mốc của BIOMIN đã phát hiện rằng fumonisins đã chiếm tỷ lệ nhiễm cao trong các mẫu nguyên liệu thô và thức ăn thành phẩm trên thế giới.

Tại sao bạn nên sử dụng kết hợp các lợi khuẩn trong thủy sản
Đường ruột là một môi trường phức tạp và cần sự hỗ trợ từ nhiều phương diện. Sự cư ngụ tối đa của một chủng lợi khuẩn đơn lẽ là điều mong đợi và thường không thực tế. Benedict Standen sẽ giải thích tại sao sử dụng một loại probiotic có kết hợp với các chủng khác nhau thì có lợi hơn về năng suất và sản xuất của thủy sản 

Tóm tắt các nghiên cứu về fumonisins trong thủy sản
Mọi nghiên cứu về fumonisins ở thủy sản được tóm tắt trong bảng tổng quan này

Sign up for biomin.net mailings